Donirajte

OPŠTI PODACI O КROVNOJ ORGANIZACIJI IBSSA

IBSSA (Internacional Bodyguard Security Association) je neprofitna međunarodna asocijacija bezbednost, koordinaciju, pružanje tehničke pomoći i razvoj svojih članova širom sveta u oblasti bezbednosti. Asocijacija je razvijena i zastupljena u preko 120 zemalja sveta. Asocijaciju čine preko deset hiljada članova, poseduje nekoliko desetina trening centara u kojima se dobijaju znanja i veštine za obavljanje poslova zaštite lica i objekata, sa različitim nivoa obuke. Članstvo organizacije čine lica iz državnih, policijskih i drugih bezbednosnih struktura. Razvila je mehanizam saradnje sa državnim akademijama, a posebno sa trening centrima gde se obučavaju pripadnici državnih službi. Asocijacija se prvi pojavila 1994. godine, koja je registrovana u Francuskoj, da bi 2000. godine proširila svoju delatnost i u SAD.
Asocijacija preko svojih predstavnika i članova, (obučenih i sertifikovanih pripadnika) je stručna da pružiti svaku vrstu zaštite lica i objekata, u svakom delu sveta. Zbog svoje stručnosti i posedovanjem licenci IBSSA je našla svoje mesto i u bezbednosno ugroženim delovima sveta. Sedište asocijacije se nalazi u Budimpešti, Republika Mađarska. Na čelu asocijacije se nalazi profesor dr Džordž Poper (George Popper). Dok članovi upravnih organa asocijacije čine eksperti iz različitih oblasti bezbednosti: generalni sekretar dr Ronu Кluger (Ronu Кluger); zamenik predsednika dr Marko Nicović;
Predsednik Upravnog odbora dr Bogdan Vukosavljević, Predsednik Borda direktora Кarl de la Guera (Кarl De La Guerra).

Bezbednost

Informisanje

Analitika

PROJEKAT ZA FORMIRANjE BIROA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LjUDIMA

U okviru asocijacije se ukazala potreba za formiranje Biroa za borbu protiv trgovine ljudima. Tokom dugogodišnjeg i uspešnog rada na polju obuke, zaštite lica i objekata, članovi upravnih organa asocijacije na čelu sa predsednikom borda direktora organizacije I predstavnikom za SAD, Karlom de la Guera (Karl De La Guerra), ukazala se potreba da u okviru asocijacije potrebno da delije i u pravcu borbe protiv trgovine ljudima. Na redovnom kongresu asocijacije 2017. godine koji je održan u Sarasoti, Florida (SAD), a u saradnji sa Univerzitetom u Severnoj Karolini doneta je odluka da se pokrene projekat Borbe ptoiv trgovine ljudima (Anti Human Trafficking – IBSSA AHTP). U okviru projekta formirano je 30 Biroa u 26 zemalja u svetu. Karl de la Guera (Karl De La Guerra) je jedan od osnivača projektsa sedištem u Sarasoti.
Pokretanje projekta je bila neophodna selekcija i odabir predstavnika Biroa. Na mestu šefova Biroa izabrani su dugogodišnji članovi asocijacije koji su se svojim radom dokazali kao kompetentni u oblasti bezbednosti i zaštite. Pored Biroa u SAD, Severnoj Karolini, Floridi, Indiani, Đorđija, Arizoni, Kaliforniji, formirani su Biroi u Kanadi, Meksiku, Argentini, Nemačkoj, Bosni i Hercegovini, Jamajci, Dominikanskoj Republici, Velikoj Britaniji, Holandiji, Portugaliji, Angoli, Francuskoj, Švajcarskoj, Mađarskoj, Sloveniji, Slovačkoj, Ukrajini, Hrvatskoj, Izraelu, Jordanu, Turskoj, Kipru, Singapuru. U sklopu ovog međunarodnog projekta formiran je i Biro u Republici Srbiji na čijem je čelu gospodin Željko Gajić.

IBSSA – BIRO ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LjUDIMA SRBIJA

IBSSA – Biro za borbu protiv trgovine ljudima Srbija je registrovan 2017. godine kao NVO (nevladina organizacija) u Beogradu i punopravni je deo matične organizacije, što je ozvaničeno oficijelnim dokumentom (dekretom).
Biro za borbu protiv trgovine ljudima Srbija, orjentisan je ka borbi protiv različitih oblika trgovine ljudima i eksplotacije ljudi bilo koje vrste. Usled zbrinjavajućeg rasta i dinamičnog procesa trgovine ljudima, koja se kao čin svrstava u najteža krivična dela, aktivnosti Biro biće usmerene ka podizanju svesti javnosti kroz
različite oblike edukacije, radionice i obuke, posebno kroz medijsko prezentovanje kompleksnosti krivičnog dela trgovine ljudima, kao i kroz direktan kontakt sa žrtvama I potencijalnim žrtvama u cilju pružanja pomoći i prevencije.
Najveći doprinost Biro će se ogledati kroz aktivnosti, uspostavljanje ostvarivanje kontakta sa osobama za koje postoji pojava trgovineljudima ili naznaka da se radi o žrtvi ili postoji mogućnost potencijalne žrtve trgovine, u takvim slučajevima Biro će kontaktirati nadležne službe koje su zadužene za trgovinu ljudima. Biro je dostupan 24 časa za informacije i pružanju pomoći žrtvama trgovine ljudima, kao i ostalima kome je potrebna pomoć.
Biro, svoju misiju i viziju gradi prvenstveno kroz podršku institucijama Republike Srbije, institucijama u kojima se nalaze kanacalarije u Evropi u stvaranju bolji uslova u borbe protiv trgovine ljudima i ostalih oblika nasilja, kroz sledeće segmente:
– jačanje kapaciteta institucija i organizacija za borbu protiv trgovine ljudima i drugih oblika nasilja kako bi usvojile i sprovodile prihvatljive politike, zakone i propise i povećale kapacitete za borbu protiv trgovine ljudima i drugih oblika nasilja u cilju suzbijanja nasilja i pružanja bolje zaštite i pomoći žrtvama takve nasilja;
– podizanje svesti u vezi s trgovinom ljudima i ostalim oblicima nasilja u javnosti i među profesionalcima (licima koje rade na pružanje pomoći zaštite žrtvama nasilja);
– suzbijanje trgovine ljudima i ostalih oblika nasilja i smanjenje potražnje za uslugama žrtava trgovine ljudima i ostalim oblicima nasilja;
– prevencije kriminala na teritoriji Republike Srbije u oblasti trgovine ljudima,
– pomoć žrtvama, oštećenim u krivičnim delima iz navedene oblasti kao i njihovim porodicama;
– pružanje podrške i pomoći oko migranata i pranja novca;
– podrška obrazovanju, stručne pripreme i upoznavanje sa nalazima i iskustvima subjekata koji deluju na teritoriji Republike Srbije kao i van zemlje;
– uspostavljanje saradnje sa lokalnim zajednicama u kojima se nalaze kancelarije u cilju pružanju podrške u borbi protiv trgovine ljudima i migracijama;
– saradnja sa međunarodnim organizacijama koje se bave pitanjima trgovina ljudima i migracijama.
Pored navede misije, ciljevi Biroa biće usmereni ka svim oblastima društveno odgovornog delovanja, a naročito u oblasti bezbednosti, edukacije, propagandnih aktivnosti, međunarodne saradnje i povezivanja svih međunarodnih i nacionalnih aktera uključenih u borbu protiv trgovine ljudima.
Radi ostvarivanja ciljeva težište će biti na sledeće:
– prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti trgovine ljudima, diplomatije I bezbednosti uopšte;
– organizuje, samostalno ili u zajedno sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije;
– objavljuje publikacije o pitanjima koja se odnose na trgovinu ljudima, bezbednost lica, objekata i imovine;
– organizuje posebne edukacije u oblasti bezbednosti sa fokusom na zaštiti lica, objekata i sprečavanju trgovinom ljudima;
– organizuje volonterske akcije za pomoć državnim institucijama, sindikatima, privatnim firmama, pojedincima, obrazovnim ustanovama, u skladu sa Zakonom;
– sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji I inostranstvu koje se bave poslovima iz oblastima bezbednosti;

Pored borbe protiv trgovine ljudima, ciljevi će obuhvati i sledeće delovanje Biroa i to su:
– zbližavanje članova udruženja i razvijanje osećanja solidarnosti, uzajamnog razumevanja i prijateljstva;
– podsticanje ličnih kontakata između članova;
– razmene profesionalnog iskustva;
– promovisanje međunarodnih publikacija i pomoć članovima u pribavljanju literature koja se odnosi na borbu protiv trgovine ljudima (zakonodavstvo, teorija, praksa i sl.);
– razvijanje i gajenje sportskog duha, osnivanje kampova za sport i rekreaciju I organizovanje sportskih aktivnosti nacionalnog i međunarodnog karaktera;
– objavljivanje časopisa udruženja i drugih publikacija sa ciljem informisanja članova i javnosti o aktivnostima Biroa;
– objavljivanje radova iz oblasti profesionalnog i naučnog života;
– saradnja sa državnim organima i organizacijama u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i problema sa migrantima;
– pomoć žrtvama, oštećenim i njihovim porodicama od krivičnih dela trgovine ljudima;
– istraživanje i unapređenje u oblasti bezbednosti zaštite lica i objekata, sprečavanja trgovine ljudima;
– aktivnosti u oblasti diplomatskog delovanja i oblasti bezbednosti, zaštite imovine i lica na teritoriji Republike Srbije i inostranstvu;
– uspostavljanje kontakta i saradnja sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu;
– saradnja sa međunarodnim udruženjima u oblasti bezbednosti;
– edukacija i podizanje svesti o ličnoj bezbednosti lica;
– saradnja sa državnim organima i organizacijama, udruženjima građana, preduzetnicima, sindikatima i pojedincima u oblasti ciljeva udruženja;
– učešće u realizaciji projekata domaćih i stranih institucija iz oblasti delovanja udruženja;
– osnivač drugog pravnog lica, fondacije ili komercijalne kompanije;
– realizacija sopstvenih projekata u kojima mogu da učestvuju članovi Biroa i oni koji nisu članovi Biroa;

Napominjemo da, pored navedene organizacije, Biro ima Upravni i Nadzorni odbor.

Pored aktivnosti koje su značajne za trgovinu ljudima, Biro će u svom radu aktivno raditi i na prikupljanju javno dostupnih podataka u cilju kreiranja bolje i kvalitetne slike, stvarnog i realnog stanja kada je u pitanju problem trgovine ljudima. Zatim će vršiti obradu i analizu javno dostupnih podataka, koji zapravo predstavlja i najvažniji korak, u kojem se, pored operativno prikupljenih podataka, izrađuje izveštaj, odnosno sačinjava analitička ocena sutuacije na terenu i daju preporuke u kom smeru treba preventivno delovati.

Posebna aktivnost koju Biro, posle prikupljnja i obrade javnih podataka, jeste arhiviranje, što znači da sve informacije, izveštaji i analitičke procene, čuvaju tako da se u svakom momentu mogu pronaći i ustupiti svim institucijama, kao i oranizacijama koje se bave istom, ili sličnom tematikom, a što je najvažnije sistem će biti u potpunosti zaštićen od zloupotrebe postojećih informacija. AHTB

Edukativne aktivnosti Biro

Organizacija seminara, konferencije, radionica, tribina i treninga su bitne aktivnosti Biroa, koje sprovodi u cilju prevencije i suzbijanje problema trgovine ljudima (bićima). Seminari, radionice i treninzi su namenjeni stručnjacima i aktivistima vladinih i nevladinih organizacija koje se u svom radu susreću, ili se mogu susresti sa ovom problematikom. Na seminarima i radionicama, stručnjaci različitih profila prolaze obuku putem koje usvajaju opšta, ali i specifična znanja i veštine koja će im pomoći u daljem radu, u suzbijanju problema trgovine ljudskim bićima.

Pored dosadašnjih aktivnosti organizacije, seminara, tribina, radionica, Biro će se aktivirati u realizaciji novih sadržaja i proširenju svog delovanja na nove ciljne grupe kao što su: lica koja rade na krivičnim dela trgovine ljudima, školska omladina (osnovna, srednja i fakulteti), zaposleni u medijima, socijalno ugrožene grupe i migranti. Takođe Biro će vršiti informisanje građana putem medija, društvenih mreža, razgovora sa građanima i slično. Ujedno, Biro će posebno raditi na edukaciji i obuci lica koja budu vodila kancelarije Biroa u mestima u gde se budu formirala.

Biro redovno dobija pozive da učestvuje na tribinama, seminarima, konferencijama, radionicama, okruglim stolovima i treninzima koje organizuju državne institucije, međunarodne organizacije i nevladine organizacije. Uvek se sa zadovoljstvom odaziva na takve pozive, jer smatra da su ovakvi događaji dobra prilika za razmenu mišljenja, a sa druge strane to je dobar vid informisanja šire javnosti o problemu trgovine ljudima.

U narednom periodu Biro će težište svojih preventivno-edukativnih aktivnosti fokusirati biti na pripremi i izradi promotivnog materijala: brošura, letaka, postera, flajera, video-spota, značaka sa ciljem upoznavanja šire javnosti o delatnostima Biroa i problemu trgovine ljudima svih uzrasta, nacionalnosti, religijske i polne pripadnosti.

 

Aktivnosti Biro u medijima:

Jedan od prioritetnih aktivnosti je veća medijska zastupljenosti Biroa i njegovih aktivnosti. Od svog postojanja Biro je prepoznatljiv i kao takav zauzima važno mesto u meijama, postpeno stvara prostor za saradnju sa državnim institucijama i akademskom zajednicom. Aktivan je učesnik oko svih aktuelnih temama vezanih za trgovinu ljudima, migracijama i drugim oblicima nasilja kako u štampanim medijima, tako i u elektronskim medijama. Prisutan je na svim nacionalnim, ali i lokalnim televizijama. Biro sa svojim predstavnicima učestvuje u ozbiljnim televizijskim emisijama koje se bave problematikom trgovine ljudima. Svoju aktivnost Biro je takođe usmerio i ka društvenim mrežama gde ima cilj da sve ciljne grupe informiše i upozna koliko je trgovina ljudima uzela maha i koliko je prisutna, kao i da ukaže na potrebu razvijanja svesti o problemu trgovine ljudima i poznavanja osnovnih mera identifikacije i prevencije.

 

Humanitarne aktivnosti

Biro za trgovinu ljudima pored svojih aktivnosti, praktikuje i humanitarne akcije, uglavnom usmerene prema ugroženom stanovništvu, žrtvama nasilja, napuštenoj deci i starijim osobama. Takođe, svoje humanitarne aktivnosti usmerava i prema dečijim bolnicama.

Posebno je Biro pokazao svoju humanost u vreme epidemije virusa COVID 19. Pošto je bilo puno humanitarnih akcija navešćemo samo neke:

Humanitarna akcija pod nazivom „Pomozimo zajedno“, usmerena ka korisnicima sigurnih kuća, svratištima za decu i prihvatilištima za starije osobe. Pomoć se ogledala u prehrani, sanitarnim sredstvima i slatkim paketićima.

– Sigurna kuća, Beograd, gde je uručena pomoć u hrani, sanitetskim sredstvima,

– Prihvatilište za decu, Beograd, uručena pomoć u školskom priboru, hrani, igračkama, sanitetskim sredstvima i slatkiša.

– Prihvatilište za starija lica, Beograd

– Humanitarna akcija, posebno u toku epidemije Biro je pokazao humanost u više pravaca, i to:

– Donacija Institutu za majku i dete, Beograd, koja se ogledala u voću;

– Poseta ugroženim porodicama u opštinu Čukarica, gde su donirani hrana, sanitarna sredstva, zaštitne maske i sredstva za dezinfekciju;

– U gradu Loznica organizovana je akcija podele zaštitnih maski;

– Opštoj bolnici u Loznici donirana su medicinska sredstva;

– Poseta ugroženim porodicama u opštini Loznica i Mali Zvornik, uručena je pomoć u hrani, sanitetskim sredstvima, kao sredstva za zaštitu.

– Akcija je nastavljena u ovoj godini, tako su uručena hrana, voće, sredstva za zaštitu, slatkiši, igračke, sredstva za higijenu i to:

– Svratište za decu, Beograd, donira hrana, sredstva za higijenu, sredstva za zaštitu, slatki paketići,

– Prihvatilište za decu, Beograd, donira hrana, sredstva za higijenu, sredstva za zaštitu, slatki paketići,

– Pomoć samohranoj majci u opštinu Zvezdara, uručena hrana, sredstva za higijenu, sredstva za zaštitu,

– Porodici ugroženoj u Grockoj, uručena hrana, sredstva za higijenu, sredstva za zaštitu,

– Porodici ugroženoj na Paliluli, uručena hrana, sredstva za higijenu, sredstva za zaštitu,

– Donacija institutu za majku i dete, gde je dostavljeno voće (jabuke, limun, mandarine, banane)

Mediji su sve aktivnosti Biro propratili na svim nivoima, istovremeno i elektronski i štampani. Sa medijima je uspostavljena dobra komunikacija, pa je i to jiš jedan od prioritetnih zadataka da zajedno sa njima se napravi kampanja o podizanju svest građana, a sa druge strane uraditi radionicu sa predstavnicima mediji kako bi blagovremno vršili informisanje javnosti, sa težište korišćenja prave terminologije u cilju preduzimanja prevenihvnih mera.

Osnovni zadatak Biroa je da, u skladu sa individualnim potrebama svake žrtve, izrade programe zaštite i upućivanja žrtava, i tako osiguraju svu neophodnu pomoć i zaštitu žrtvama trgovine ljudima.

U svom delovanju, Biro postupa u skladu sa standardima rada koji se odnose na postupak identifikacije, organizovanja zaštite i pomoći, primarne i sekundarne prevencije i ostalih aktivnosti na zaštiti i pomoći žrtvama trgovine i svedocima. U obavljanju svojih svakodnevnih aktivnosti Biro može ostvariti kontakt s osobom za koju će po bilo kojem osnovu pojma trgovine ljudima ili drugim naznakama da se radi o žrtvi ili pak posumnjati da se radi o potencijalnoj žrtvi trgovine ljudima.

U takvom slučaju Biro neće preduzimati nikakve individualne intervjue niti istražne radnje, već je dužan odmah obavestiti nadležne institucije. Neophodno je napomenuti da je identifikacija potencijalnih žrtava kontinuiran proces koji se, po prirodi krivičnog dela trgovine ljudima, dešava u svako doba dana i noći, te je izuzetno važno da Biro budu dostupan i spreman za rad s potencijalnim žrtvama trgovine ljudima 24 sata na dan.

SerbiaEnglish