Donirajte

EDUKACIJA

Treba istaći i značaj razvijanja sistema edukacije, stručnog usavršavanja pripadnika specijalizovanih organizacija za zaštitu, obezbeđenje lica i objekata sa ciljem razvijanja stečenih znanja i veština kao i usvajanja novih i aktuelnih sadržaja proisteklih iz pozitivne prakse i nauke a koji predstavlja jedan od najvažnijih uslova za istinsku profesionalizaciju pripadnika specijalizovanih timova za kontraobaveštajnu, operativnu i fizičku zaštitu.
U novije vreme nameće se i potreba angažovanja sve većeg broja domaćih i stranih eksperata iz različitih oblasti bezbednosti u cilju obrazovanja i obučavanja kroz specijalizovane kurseve, seminare i stručnu praksu koji predstavljaju bazični oblik osposobljavanja.

Sve to treba da prati, Praćenje i Evaluacija znanja kao preduslov efikasnosti u obavljanju navednih poslova.

Predavač i konsultant

Pukovnik policije u penziji Milan Belic (1963). Pravnik, dipl. Specijalni pedagog, Strukovni politikolog, specijalista za oblasti terorizma i organizovanog kriminala, Master menađer za oblast terorizma, organizovanog kriminala i bezbednosti.

U svom tridesetgodisnjem radu na poslovima bezbednosne zaštite određenih lica, u Službi državne bezbednosti i Upravi za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, učestvovao je u organizaciji i realizaciji bezbednosne zaštite više od stotinu najviših domaćih i stranih ličnosti i delegacija, kako u zemlji tako i u inostranstvu, kao i u organizaciji i realizaciji zaštite diplomatsko-konzularnih predstavništava i ostalih objekata. Kao član radnih tela MUP-a Republike Srbije, učestvovao je u izradi podzakonskih akata kojima se reguliše način obavljanja poslova obezbeđenja određenih ličnosti i objekata. Autor ili koautor je više stručnih radova iz oblasti bezbednosne zaštite određenih lica: „Analiza atentata na najviše državne predstavnike“ (2008.), „Istorijsko pravni aspekt poslova obezbeđenja određenih ličnosti i objekata“ (2009.), „Operativni tim u neposrednoj zaštiti određenih ličnosti“ (2009.), Neposredna fizička zaštita određenih lica – praktikum, (2014.), Monografija, „Sprečavanje atentata“, (2016.). Priručnik „Osnovi obezbeđenja DKP-a od terorističkih i kriminalnih pretnji“, (2017.). „Terorizam – zaštita diplomatsko konzularnih misija“ (2017.). Primena posebnih dokaznih radnji u sprecavanju atentata – Studija slučaja Baron (2018.).

Kao istraživač, autor i predavač, od 2011. godine učestvuje u sprovođenju dela nastave na specijalističkim akademskim studijama Kriminalističko-policijske akademije, smer „Bezbednosna zaštita lica i imovine“, predmet „Obezbeđenje i zaštita ličnosti“.

PUBLIKACIJE

Milan Belić: Terorizam – zaštita diplomatskih i konzularnih misija

Monografija “Terorizam-zaštita diplomatskih I konzularnih misija” (360 str.: ilustr.; 25 cm) je zasnovana na obradi materijala prezentovanih od strane eksperata u stručnim publikacijama i svog dvadesetpetogodišnjeg iskustva na poslovima bezbednosne zaštite određenih lica. Svrha monografije je da se ponudi udžbenik u kojem su sadržani osnovni elementi neophodni za sagledavanje funkcionisanja i razvoj sistema zaštite diplomatskih i konzularnih misija (DKM) u zemlji i inostranstvu i da se u potpunosti razvije svest o neophodnosti lične bezbednosne zaštite kroz funkciju na kojoj se u tom trenutku diplomate nalaze.
Praktični značaj monografije ogleda se u predloženim rešenjima za sprečavanje ugrožavanja diplomatskih predstavnika, kroz indentifikaciju i procenu pretnje, analizu pretećih aktivnosti (indikatora) usmerenih na ugrožavanje diplomatskih i konzularnih misija, sprečavanje ugrožavanja kroz saradnju relevantnih službi, institucija, agencija, kao i relevantnih bezbednosnih službi stranih zemalja.
Monografija predstavlja modifikovan udžbenik namenjen praktičnoj primeni i obuci službenika bezbednosnih i diplomatskih službi koji obavljaju poslove diplomatskih predstavnika a može se koristiti i kao nastavno sredstvo za polaznike diplomatske akademije, studente specijalističkih i master studija, polaznike specijalističkih seminara i kurseva iz oblasti bezbednosne zaštite licai objekata
Ono što je važno, monografiju je potrebno tretirati kao osnovni okvir na temelju kojeg će korisnici koncipirati, revidirati i razviti metodologiju zaštite u zavisnosti od bezbednosnog okruženja na određenom prostoru.

Milan Belić: Neposredna fizička zaštita određenih lica

Praktikum „Neposredna fizička zaštita određenih lica (155 str.:ilustr.; 25 cm).
Ono što ovaj praktikum čini interesantnim ogleda se u spoznaji i proširivanju znanja o fizičkoj zaštiti određenih lica, primeni navedenih mera u praksi, definisanju dinamike potrebnih mera, savladavanju i temeljnom upoznavanju sa organizacijom i funkcionisanjem specijalizovane službe za fizičku zaštitu određenih lica u zemlji i specijalizovanim službama za zaštitu određenih lica stranih zemalja.
Praktični značaj praktikuma ogleda se u predloženim rešenjima, procedurama za sprečavanje napada na određeno lice prilikom kretanja peške, prevoznim srestvima, u objektu.

Milan Belić: Sprečavanje atentata

“Sprečavanje atentata” (202 str.:ilustr.; 25 cm).
Ono što ovu monografiju čini posebnom je mogućnost da čitalac ostvari uvid u empiriske rezultate istraživanja atentata koji se odnose na ugrožavanje određenih lica u svetu sa najvišim stepenom zaštite (monarh, predsednik države, predsednik parlamenta, predsednik vlade, ministar spoljnih poslova i nosioci najviših pravosudnih funkcija). Polazeći od toga, u monografiji je grafički prikazan određen broj navedenih parametara vezanih za sto slučaja izvršenih atentata na određena lica, u periodu od 1792. do 2014. godine.
Naučni doprinos monografije ogleda se u detaljnom sagledavanju atentata kao oblika ugrožavanja određenih lica, planiranju i definisanju dinamike potrebnih mera bezbednosne zaštite a što sve ukupno doprinosi objašnjenju ove bezbednosne pojave, tumačenju njenih svojstava i bitnih obeležja.
Praktični značaj ovog rada ogleda se u predloženim rešenjima za sprečavanje atentata kroz indentifikaciju i procenu pretnje, analizu pretećih aktivnosti (indikatora) usmerenih na ugrožavanje određenih lica, sprečavanje ugrožavanja kroz saradnju relevantnih službi, institucija, agencija, kao i relevantnih bezbednosnih službi stranih zemalja.

Kontakt

info@ahtbibssa.com

belicbezbednost@gmail.com

tel. : +381 69 663341   +381 64 4731531

Predavač i konsultant

Radomir Raković (1953), penzionisani načelnik Odeljenja policije Čajetine, profesor, istaknuti sportski radnik i pedagog. Dugogodišnji rukovodilac organizacione jedinice za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne migracije u MUP-a Republike Srbije, policijske Uprave u Užicu.

Aktivan sportista i sportski radnik, trenutno sportski direktor u KK Zlatibor iz Čajetine, člana košarkaške lige R. Srbije. U svom višegodišnjem radu u borbi protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija, obavio je više od stotinu stručnih predavanja, organizacije i učešća na stručnim skupovima, konferencijama, TV i radio emisijama na području Zlatiborskog okruga čime je dao svoj veliki doprinos u prevenciji trgovine ljudima i unapređenju poslova i zadataka na suzbijanju ove negativne društvene pojave – modernog oblika ropstva, zbog čega je više puta nagrađivan.

Predavač i konsultant

Hatidža Alil Beriša

22. 04. 1961. godine, Priština, Republika Srbija

Vojna akademija, ŠNO, Кatedra strategije, nastavnik

Osnovne akademeske studije: Fakultet narodne odbrane u Beogradu, Beogradski univerzitet, profesor odbrane i zaštite

Master studije: Univerzitetu „Union” u Beogradu, master rad pod nazivom „Strategijsko planiranje i informacioni sistemi za potrebe sistema odbrane, master menadžer

Magistarske studije Fakulteta odbrane i zaštite, Univerzitet u Beogradu, magistarska teza pod nazivom „Odbrambeno – bezbednosne posledice narkomanije i narkoterorizma na Кosovu i Metohiji” , magistar odbrane, zaštite i bezbednosti.

Doktorske studije: Beogradski univerzitet, Fakultet političkih nauka, doktorska diseltacija pod naziv „Političko nasilje na Кosovu i Metohiji od 1945. do 2003.”, doktor političkih nauka

Mesto i trajanje studijskih boravaka (usavršavanja) u inostranstvu i zemlji :

– Belgrade, Diplomatic Academy and Department of the OSCE and CoE of the Ministry of Forein Affairs of Serbia and Montenegro, Contemporary Terrorism and Anti-Terrorism, Decembar 12-16.2005.

– Londonska škola odnosa sa javnošću, u Beogradu od marta do oktobra 2005.

– Medijska komunikacija, u Beogradu od januara- marta 2008.

– Politika razvoja obuke, u Beogradu (21.-24.04.2015) u organizaciji Centar za vojno civilne odnosi iz Vašintona, SAD

– Strateška komunikacija i odnosi s javnošću, Beograd, mart 2015. god, u organicaciji Centra Džordž Maršal iz Nmeačka i ambasade SAD

– Radionica Verbalna komunikacija, u organizaciju Društva Srbije odnosi s javnošću, 11-18. 04. 2015.

Кretanje u službi:

– Sada se nalazi na dužnost nastavnika u Кatedri strategije, Škola nacionalne odbrane, Vojna akademija,

– U periodu 2012-2013. Uprava Regionalnog centra Beograd,

– U periodu 2004- 2012. Uprava za obaveze odbrane, samomastalni savetnik za planiranje privrede i VTS,

– U periodu 2003- 2004. u Sektor za civilnu odbranu Uprava za planiranje pripreme za odbranu, zamenik odeljenja za planiranje privrede

– U periodu 1999-2003. godine, Vojni odsek Čukarica,

– U periodu 1999-1999. godine, Grupa za razvoj Кruševac za opštinu Peć,

– U periodu 1993-1999. godine, Кomanda vojnog odseka Peć, obavlja sve dužnosti, u odeljenju za mirnodopsku i mobilizaciju popunu, u dva navrada bila zastupnik načelnika odeljenja,

– U periodu 1990-1993. godine Zonski štab TO Peć, Pomoćnik komandanta za moral, nastavnik u Centru za obuku oficira u Pokrajinskom štabu TO AP Кosovo i Metohija.

– U periodu 1989-1990. godine, Opštinski štab TO Кlina, referent za operativne poslove, Pomoćnik komandanta za pozadinu,

– U periodu 1987-1988. godine u Sekretarijat za narodnu odbranu za opštinu Кlina,

pripravnik

Članstvo u stručnim i naučnim asocijacijama: Društvo Srbije odnosi sa javnošću, Zadužbina Andrejević, Udruženje Milutina Milankovića, e-Razvoj, Balkan Security Agenda (BSA) i Atlanski savet Srbije, Udruženje upravljanje rizicima.

SerbiaEnglish