EDUKACIJA

Treba istaći i značaj razvijanja sistema edukacije, stručnog usavršavanja pripadnika specijalizovanih organizacija za zastitu, obezbedenje lica i objekata sa ciljem razvijanja stečenih znanja i veština kao i usvajanja novih i aktuelnih sadržaja proisteklih iz pozitivne prakse i nauke a koji predstavlja jedan od najvažnijih uslova za istinsku profesionalizaciju pripadnika specijalizovanih timova za kontraobaveštajnu, operativnu i fizicku zaŠtitu.
U novije vreme nameće se i potreba angažovanja sve većeg broja domaćih i stranih eksperata iz različitih oblasti bezbednosti u cilju obrazovanja i obučavanja kroz specijalizovane kurseve, seminare i stručnu praksu koji predstavljaju bazični oblik osposobljavanja.

Sve to treba da prati, Praćenje i Evaluacija znanja kao preduslov efikasnosti u obavljanju navednih poslova.

Predavač i konsultant

Pukovnik policije u penziji Milan Belic (1963). Pravnik, dipl. Specijalni pedagog, Strukovni politikolog, specijalista za oblasti terorizma i organizovanog kriminala, Master menađer za oblast terorizma, organizovanog kriminala i bezbednosti.

U svom tridesetgodisnjem radu na poslovima bezbednosne zaštite određenih lica, u Službi državne bezbednosti i Upravi za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, učestvovao je u organizaciji i realizaciji bezbednosne zaštite više od stotinu najviših domaćih i stranih ličnosti i delegacija, kako u zemlji tako i u inostranstvu, kao i u organizaciji i realizaciji zaštite diplomatsko-konzularnih predstavništava i ostalih objekata. Kao član radnih tela MUP-a Republike Srbije, učestvovao je u izradi podzakonskih akata kojima se reguliše način obavljanja poslova obezbeđenja određenih ličnosti i objekata. Autor ili koautor je više stručnih radova iz oblasti bezbednosne zaštite određenih lica: „Analiza atentata na najviše državne predstavnike“ (2008.), „Istorijsko pravni aspekt poslova obezbeđenja određenih ličnosti i objekata“ (2009.), „Operativni tim u neposrednoj zaštiti određenih ličnosti“ (2009.), Neposredna fizička zaštita određenih lica – praktikum, (2014.), Monografija, „Sprečavanje atentata“, (2016.). Priručnik „Osnovi obezbeđenja DKP-a od terorističkih i kriminalnih pretnji“, (2017.). „Terorizam – zaštita diplomatsko konzularnih misija“ (2017.). Primena posebnih dokaznih radnji u sprecavanju atentata – Studija slučaja Baron (2018.).

Kao istraživač, autor i predavač, od 2011. godine učestvuje u sprovođenju dela nastave na specijalističkim akademskim studijama Kriminalističko-policijske akademije, smer „Bezbednosna zaštita lica i imovine“, predmet „Obezbeđenje i zaštita ličnosti“.

PUBLIKACIJE

Milan Belić: Terorizam – zaštita diplomatskih i konzularnih misija

Monografija “Terorizam-zaštita diplomatskih I konzularnih misija” (360 str.: ilustr.; 25 cm) je zasnovana na obradi materijala prezentovanih od strane eksperata u stručnim publikacijama i svog dvadesetpetogodišnjeg iskustva na poslovima bezbednosne zaštite određenih lica. Svrha monografije je da se ponudi udžbenik u kojem su sadržani osnovni elementi neophodni za sagledavanje funkcionisanja i razvoj sistema zaštite diplomatskih i konzularnih misija (DKM) u zemlji i inostranstvu i da se u potpunosti razvije svest o neophodnosti lične bezbednosne zaštite kroz funkciju na kojoj se u tom trenutku diplomate nalaze.
Praktični značaj monografije ogleda se u predloženim rešenjima za sprečavanje ugrožavanja diplomatskih predstavnika, kroz indentifikaciju i procenu pretnje, analizu pretećih aktivnosti (indikatora) usmerenih na ugrožavanje diplomatskih i konzularnih misija, sprečavanje ugrožavanja kroz saradnju relevantnih službi, institucija, agencija, kao i relevantnih bezbednosnih službi stranih zemalja.
Monografija predstavlja modifikovan udžbenik namenjen praktičnoj primeni i obuci službenika bezbednosnih i diplomatskih službi koji obavljaju poslove diplomatskih predstavnika a može se koristiti i kao nastavno sredstvo za polaznike diplomatske akademije, studente specijalističkih i master studija, polaznike specijalističkih seminara i kurseva iz oblasti bezbednosne zaštite licai objekata
Ono što je važno, monografiju je potrebno tretirati kao osnovni okvir na temelju kojeg će korisnici koncipirati, revidirati i razviti metodologiju zaštite u zavisnosti od bezbednosnog okruženja na određenom prostoru.

Milan Belić: Neposredna fizička zaštita određenih lica

Praktikum „Neposredna fizička zaštita određenih lica (155 str.:ilustr.; 25 cm).
Ono što ovaj praktikum čini interesantnim ogleda se u spoznaji i proširivanju znanja o fizičkoj zaštiti određenih lica, primeni navedenih mera u praksi, definisanju dinamike potrebnih mera, savladavanju i temeljnom upoznavanju sa organizacijom i funkcionisanjem specijalizovane službe za fizičku zaštitu određenih lica u zemlji i specijalizovanim službama za zaštitu određenih lica stranih zemalja.
Praktični značaj praktikuma ogleda se u predloženim rešenjima, procedurama za sprečavanje napada na određeno lice prilikom kretanja peške, prevoznim srestvima, u objektu.

Milan Belić: Sprečavanje atentata

“Sprečavanje atentata” (202 str.:ilustr.; 25 cm).
Ono što ovu monografiju čini posebnom je mogućnost da čitalac ostvari uvid u empiriske rezultate istraživanja atentata koji se odnose na ugrožavanje određenih lica u svetu sa najvišim stepenom zaštite (monarh, predsednik države, predsednik parlamenta, predsednik vlade, ministar spoljnih poslova i nosioci najviših pravosudnih funkcija). Polazeći od toga, u monografiji je grafički prikazan određen broj navedenih parametara vezanih za sto slučaja izvršenih atentata na određena lica, u periodu od 1792. do 2014. godine.
Naučni doprinos monografije ogleda se u detaljnom sagledavanju atentata kao oblika ugrožavanja određenih lica, planiranju i definisanju dinamike potrebnih mera bezbednosne zaštite a što sve ukupno doprinosi objašnjenju ove bezbednosne pojave, tumačenju njenih svojstava i bitnih obeležja.
Praktični značaj ovog rada ogleda se u predloženim rešenjima za sprečavanje atentata kroz indentifikaciju i procenu pretnje, analizu pretećih aktivnosti (indikatora) usmerenih na ugrožavanje određenih lica, sprečavanje ugrožavanja kroz saradnju relevantnih službi, institucija, agencija, kao i relevantnih bezbednosnih službi stranih zemalja.

Kontakt

info@ahtbibssa.com

belicmilan@ahtbibssa.com

tel. : +381 69 663341   +381 64 4731531

SerbiaEnglish