Donirajte

EDUKACIJA

Treba istaći i značaj razvijanja sistema edukacije, stručnog usavršavanja pripadnika specijalizovanih organizacija za zaštitu, obezbeđenje lica i objekata sa ciljem razvijanja stečenih znanja i veština kao i usvajanja novih i aktuelnih sadržaja proisteklih iz pozitivne prakse i nauke a koji predstavlja jedan od najvažnijih uslova za istinsku profesionalizaciju pripadnika specijalizovanih timova za kontraobaveštajnu, operativnu i fizičku zaštitu.
U novije vreme nameće se i potreba angažovanja sve većeg broja domaćih i stranih eksperata iz različitih oblasti bezbednosti u cilju obrazovanja i obučavanja kroz specijalizovane kurseve, seminare i stručnu praksu koji predstavljaju bazični oblik osposobljavanja.

Sve to treba da prati, Praćenje i Evaluacija znanja kao preduslov efikasnosti u obavljanju navednih poslova.

Predavač i konsultant

Pukovnik policije u penziji Milan Belic (1963). Pravnik, dipl. Specijalni pedagog, Strukovni politikolog, specijalista za oblasti terorizma i organizovanog kriminala, Master menađer za oblast terorizma, organizovanog kriminala i bezbednosti.

U svom tridesetgodisnjem radu na poslovima bezbednosne zaštite određenih lica, u Službi državne bezbednosti i Upravi za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, učestvovao je u organizaciji i realizaciji bezbednosne zaštite više od stotinu najviših domaćih i stranih ličnosti i delegacija, kako u zemlji tako i u inostranstvu, kao i u organizaciji i realizaciji zaštite diplomatsko-konzularnih predstavništava i ostalih objekata. Kao član radnih tela MUP-a Republike Srbije, učestvovao je u izradi podzakonskih akata kojima se reguliše način obavljanja poslova obezbeđenja određenih ličnosti i objekata. Autor ili koautor je više stručnih radova iz oblasti bezbednosne zaštite određenih lica: „Analiza atentata na najviše državne predstavnike“ (2008.), „Istorijsko pravni aspekt poslova obezbeđenja određenih ličnosti i objekata“ (2009.), „Operativni tim u neposrednoj zaštiti određenih ličnosti“ (2009.), Neposredna fizička zaštita određenih lica – praktikum, (2014.), Monografija, „Sprečavanje atentata“, (2016.). Priručnik „Osnovi obezbeđenja DKP-a od terorističkih i kriminalnih pretnji“, (2017.). „Terorizam – zaštita diplomatsko konzularnih misija“ (2017.). Primena posebnih dokaznih radnji u sprecavanju atentata – Studija slučaja Baron (2018.).

Kao istraživač, autor i predavač, od 2011. godine učestvuje u sprovođenju dela nastave na specijalističkim akademskim studijama Kriminalističko-policijske akademije, smer „Bezbednosna zaštita lica i imovine“, predmet „Obezbeđenje i zaštita ličnosti“.

PUBLIKACIJE

Milan Belić: Terorizam – zaštita diplomatskih i konzularnih misija

Monografija “Terorizam-zaštita diplomatskih I konzularnih misija” (360 str.: ilustr.; 25 cm) je zasnovana na obradi materijala prezentovanih od strane eksperata u stručnim publikacijama i svog dvadesetpetogodišnjeg iskustva na poslovima bezbednosne zaštite određenih lica. Svrha monografije je da se ponudi udžbenik u kojem su sadržani osnovni elementi neophodni za sagledavanje funkcionisanja i razvoj sistema zaštite diplomatskih i konzularnih misija (DKM) u zemlji i inostranstvu i da se u potpunosti razvije svest o neophodnosti lične bezbednosne zaštite kroz funkciju na kojoj se u tom trenutku diplomate nalaze.
Praktični značaj monografije ogleda se u predloženim rešenjima za sprečavanje ugrožavanja diplomatskih predstavnika, kroz indentifikaciju i procenu pretnje, analizu pretećih aktivnosti (indikatora) usmerenih na ugrožavanje diplomatskih i konzularnih misija, sprečavanje ugrožavanja kroz saradnju relevantnih službi, institucija, agencija, kao i relevantnih bezbednosnih službi stranih zemalja.
Monografija predstavlja modifikovan udžbenik namenjen praktičnoj primeni i obuci službenika bezbednosnih i diplomatskih službi koji obavljaju poslove diplomatskih predstavnika a može se koristiti i kao nastavno sredstvo za polaznike diplomatske akademije, studente specijalističkih i master studija, polaznike specijalističkih seminara i kurseva iz oblasti bezbednosne zaštite licai objekata
Ono što je važno, monografiju je potrebno tretirati kao osnovni okvir na temelju kojeg će korisnici koncipirati, revidirati i razviti metodologiju zaštite u zavisnosti od bezbednosnog okruženja na određenom prostoru.

Milan Belić: Neposredna fizička zaštita određenih lica

Praktikum „Neposredna fizička zaštita određenih lica (155 str.:ilustr.; 25 cm).
Ono što ovaj praktikum čini interesantnim ogleda se u spoznaji i proširivanju znanja o fizičkoj zaštiti određenih lica, primeni navedenih mera u praksi, definisanju dinamike potrebnih mera, savladavanju i temeljnom upoznavanju sa organizacijom i funkcionisanjem specijalizovane službe za fizičku zaštitu određenih lica u zemlji i specijalizovanim službama za zaštitu određenih lica stranih zemalja.
Praktični značaj praktikuma ogleda se u predloženim rešenjima, procedurama za sprečavanje napada na određeno lice prilikom kretanja peške, prevoznim srestvima, u objektu.

Milan Belić: Sprečavanje atentata

“Sprečavanje atentata” (202 str.:ilustr.; 25 cm).
Ono što ovu monografiju čini posebnom je mogućnost da čitalac ostvari uvid u empiriske rezultate istraživanja atentata koji se odnose na ugrožavanje određenih lica u svetu sa najvišim stepenom zaštite (monarh, predsednik države, predsednik parlamenta, predsednik vlade, ministar spoljnih poslova i nosioci najviših pravosudnih funkcija). Polazeći od toga, u monografiji je grafički prikazan određen broj navedenih parametara vezanih za sto slučaja izvršenih atentata na određena lica, u periodu od 1792. do 2014. godine.
Naučni doprinos monografije ogleda se u detaljnom sagledavanju atentata kao oblika ugrožavanja određenih lica, planiranju i definisanju dinamike potrebnih mera bezbednosne zaštite a što sve ukupno doprinosi objašnjenju ove bezbednosne pojave, tumačenju njenih svojstava i bitnih obeležja.
Praktični značaj ovog rada ogleda se u predloženim rešenjima za sprečavanje atentata kroz indentifikaciju i procenu pretnje, analizu pretećih aktivnosti (indikatora) usmerenih na ugrožavanje određenih lica, sprečavanje ugrožavanja kroz saradnju relevantnih službi, institucija, agencija, kao i relevantnih bezbednosnih službi stranih zemalja.

Kontakt

info@ahtbibssa.com

belicbezbednost@gmail.com

tel. : +381 69 663341   +381 64 4731531

Predavač i konsultant

Radomir Raković (1953), penzionisani načelnik Odeljenja policije Čajetine, profesor, istaknuti sportski radnik i pedagog. Dugogodišnji rukovodilac organizacione jedinice za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne migracije u MUP-a Republike Srbije, policijske Uprave u Užicu.

Aktivan sportista i sportski radnik, trenutno sportski direktor u KK Zlatibor iz Čajetine, člana košarkaške lige R. Srbije. U svom višegodišnjem radu u borbi protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija, obavio je više od stotinu stručnih predavanja, organizacije i učešća na stručnim skupovima, konferencijama, TV i radio emisijama na području Zlatiborskog okruga čime je dao svoj veliki doprinos u prevenciji trgovine ljudima i unapređenju poslova i zadataka na suzbijanju ove negativne društvene pojave – modernog oblika ropstva, zbog čega je više puta nagrađivan.

Predavač i konsultant

Hatidža Alil Beriša

22. 04. 1961. godine, Priština, Republika Srbija

Vojna akademija, ŠNO, Кatedra strategije, nastavnik

Osnovne akademeske studije: Fakultet narodne odbrane u Beogradu, Beogradski univerzitet, profesor odbrane i zaštite

Master studije: Univerzitetu „Union” u Beogradu, master rad pod nazivom „Strategijsko planiranje i informacioni sistemi za potrebe sistema odbrane, master menadžer

Magistarske studije Fakulteta odbrane i zaštite, Univerzitet u Beogradu, magistarska teza pod nazivom „Odbrambeno – bezbednosne posledice narkomanije i narkoterorizma na Кosovu i Metohiji” , magistar odbrane, zaštite i bezbednosti.

Doktorske studije: Beogradski univerzitet, Fakultet političkih nauka, doktorska diseltacija pod naziv „Političko nasilje na Кosovu i Metohiji od 1945. do 2003.”, doktor političkih nauka

Mesto i trajanje studijskih boravaka (usavršavanja) u inostranstvu i zemlji :

– Belgrade, Diplomatic Academy and Department of the OSCE and CoE of the Ministry of Forein Affairs of Serbia and Montenegro, Contemporary Terrorism and Anti-Terrorism, Decembar 12-16.2005.

– Londonska škola odnosa sa javnošću, u Beogradu od marta do oktobra 2005.

– Medijska komunikacija, u Beogradu od januara- marta 2008.

– Politika razvoja obuke, u Beogradu (21.-24.04.2015) u organizaciji Centar za vojno civilne odnosi iz Vašintona, SAD

– Strateška komunikacija i odnosi s javnošću, Beograd, mart 2015. god, u organicaciji Centra Džordž Maršal iz Nmeačka i ambasade SAD

– Radionica Verbalna komunikacija, u organizaciju Društva Srbije odnosi s javnošću, 11-18. 04. 2015.

Кretanje u službi:

– Sada se nalazi na dužnost nastavnika u Кatedri strategije, Škola nacionalne odbrane, Vojna akademija,

– U periodu 2012-2013. Uprava Regionalnog centra Beograd,

– U periodu 2004- 2012. Uprava za obaveze odbrane, samomastalni savetnik za planiranje privrede i VTS,

– U periodu 2003- 2004. u Sektor za civilnu odbranu Uprava za planiranje pripreme za odbranu, zamenik odeljenja za planiranje privrede

– U periodu 1999-2003. godine, Vojni odsek Čukarica,

– U periodu 1999-1999. godine, Grupa za razvoj Кruševac za opštinu Peć,

– U periodu 1993-1999. godine, Кomanda vojnog odseka Peć, obavlja sve dužnosti, u odeljenju za mirnodopsku i mobilizaciju popunu, u dva navrada bila zastupnik načelnika odeljenja,

– U periodu 1990-1993. godine Zonski štab TO Peć, Pomoćnik komandanta za moral, nastavnik u Centru za obuku oficira u Pokrajinskom štabu TO AP Кosovo i Metohija.

– U periodu 1989-1990. godine, Opštinski štab TO Кlina, referent za operativne poslove, Pomoćnik komandanta za pozadinu,

– U periodu 1987-1988. godine u Sekretarijat za narodnu odbranu za opštinu Кlina,

pripravnik

Članstvo u stručnim i naučnim asocijacijama: Društvo Srbije odnosi sa javnošću, Zadužbina Andrejević, Udruženje Milutina Milankovića, e-Razvoj, Balkan Security Agenda (BSA) i Atlanski savet Srbije, Udruženje upravljanje rizicima.

Predavač i konsultant

Katarina Jonev

U 23.godini je diplomirala na osnovnim studijama Fakulteta političkih nauka,smer međunarodni odnosi, u 25oj godini završila master studije međunarodnog javnog prava na Pravnom fakultetu. Završila je dve godine doktorskih studija na Fakultetu bezbednosti,a od oktobra 2018. je doktorant Fakulteta političkih nauka. Master rad pod nazivom ”Sajber bezbednost i međunarodni odnosi” bila je prva master teza na Pravnom fakultetu koja se bavila sajber bezbednošću sa osvrtom i implikacijama u međunarodnim odnosima. Rad je odbranila sa ocenom 10.

Uz konstantno obrazovanje i usavršavanje, od 2015. godine se aktivno bavi se politikama sajber bezbednosti. Do marta 2019. objavila je 35 naučnih radova. Rezultate svojih istraživanja objavila je u nacionalnim časopisima kategorizacije M51 i M52 (časopisi: Međunarodna politika, Bezbednost, Žurnal za kriminalistiku i pravo, Ekologika, Tehnika), zbornicima radova sa domaćih i međunarodnih konferencija. Problematika kojom se bavi u svom istraživačkom radu je sprega međunarodnih odnosa, međunarodna regulativa i sajber prostora, odnosno sajber bezbednost. Spada u malobrojnu grupu autora koja se bavi konkretno temom sajber terorizma i naručito uticaju terorista u sajber prostoru i njihovim uticajem na decu i mlade kao i sajber ratovanjem i sajber bezbednošću kao jednom od najvećih bezbedonosnih izazova međunarodne zajednice.

Od 2016. godine aktivno edukuje decu, mlade i roditelje o opasnostima na Internetu i društvenim mrežama. 2017.je pokrenula sopstveni projekat pod nazivom Cyber Atis sa ciljem podizanja svesti kod dece i mladih o opasnostima na Internetu kao i širenju kulture ponašanja na društvenim mrežama. Do sada je održala oko 120 samostalnih predavanja između ostalog u Loznici (29 predavnja), Bogatiću (15), Srbobranu (10), Temerinu (10), Žablju, Požarevcu, Šapcu, Trsteniku, u Novom Sadu, na Čukarici, u Vrnjačkoj banji, Novom Pazaru (15) u velikom broju sportskih klubova. itd.

Namlađi i najduži po stažu je stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije u periodu od 1997. do 2011.godine. Govori 4 svetska jezika i redovno u najčitanijim novinama i magazinima u Srbiji objavljuje tekstove na temu bezbednosti na Internetu. Član je mnogobrojnih organizacija i strukovnih Udruženja.

SerbiaEnglish