Donirajte

CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA

Aktuelna bezbednosna situacija u Evropi, posebno postojanje novih bezbednosnih pretnji i izazova u svetu, eskalacija terorizma i učestalost ispoljavanja nasilja kao i trgovina ljudima predstavlja veliki bezbednosni rizik po bezbednost ljudi uopšte.

Istovremeno, moderni terorizam donosi novi oblik ugrožavanja bezbednosti lica i objekata i teškoće u prognoziranju načina na koji će se ti napadi izvesti, naročito kada se uzme u obzir korišćenje savremene tehnologije i sofisticiranih sredstava od strane nosioca ugrožavanja.
Povećan bezbednosni rizik implicira potrebu ne samo kritičkog sagledavanja postojećih sistemskih rešenja već i daleko veći stepen saradnje i koordinacije državnih struktura a posebno specijalizovanih institucija bezbednosnog, obaveštajnog, vojnog i policijskog sektora sa ostalim strukturama u državi, ne vladinim organizacijama, udruženjima i privatnim sektorom bezbednosti, cime se stiču osnovni uslovi i pretpostavke za zajednički nastup u suzbijanju i sprečavanju bezbednosnih rizika i pretnji.
Osnovni cilj Organizacije jeste podsticanje profesionalne saradnje u oblasti ciljeva Biroa, ličnog prijateljstva među svojim članovima u skladu sa načelima organizacije.

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, naša Organizacija naročito:
– prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti diplomatije, bezbednosti, sa fokusom na trgovinu ljudima.
– prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti diplomatije i bezbednosti;
– organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije;
– objavljuje publikacije o pitanjima koja se odnose na bezbednost lica i objekata;
– organizuje posebne edukacije u oblasti bezbednosti sa fokusom na zaštiti lica, objekata i sprečavanju trgovinom ljudima;
– organizuje volonterske akcije za pomoć državnim institucijama, sindikatima, privatnim firmama, pojedincima, obrazovnim ustanovama, u skladu sa Zakonom;
– sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koji se bave oblastima bezbednosti;

 

Pored osnovnih ciljeva, zadaci Organizacije su:

– zbližavanje naših članova i razvijanje osećanja solidarnosti, uzajamnog razumevanja i prijateljstva;
– podsticanje ličnih kontakata između članova;
– razmene profesionalnog iskustva;
– promovisanje međunarodnih publikacija i pomoć članovima u pribavljanju literature koja se odnosi na borbu protiv trgovine ljudima (zakonodavstvo, teorija, praksa i sl.);
– razvijanje i gajenje sportskog duha, osnivanje kampova za sport i rekreaciju i organizovanje sportskih aktivnosti nacionalnog i međunarodnog karaktera;
– objavljivanje časopisa Organizacije i drugih publikacija sa ciljem informisanja članova i javnosti o aktivnostima Biroa;
– objavljivanje radova iz oblasti profesionalnog i naučnog života;
– saradnja sa državnim organima i organizacijama u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i problema sa migrantima;
– pomoć žrtvama, oštećenim i njihovim porodicama od krivičnih dela trgovine ljudima;
– istraživanje i unapređenje u oblasti bezbednost zaštite lica i objekata, sprečavanja trgovine ljudima;
– aktivnosti u oblasti diplomatskog delovanja i oblasti bezbednosti, zaštite imovine i lica na teritoriji Republike Srbije i inostranstvu;
– uspostavljanje kontakata i saradnja sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu;
– saradnja sa međunarodnim udruženjima u oblasti bezbednosti o čemu odluku donosi Skupština;
– edukacija i podizanje svesti o ličnoj bezbednosti lica;
– saradnja sa državnim organima i organizacijama, udruženjima građana, preduzetnicima, sindikatima i pojedincima u oblasti ciljeva Udruženja;
– učešće u realizaciji projekata domaćih i stranih institucija iz oblasti delovanja Udruženja;
– biti osnivač drugog pravnog lica, fondacije ili komercijalne kompanije;
– realizacija sopstvenih projekata u kojima mogu da učestvuju članovi Biroa i oni koji nisu članovi Biroa.

 

Udruzenje AHTB IBSSA-e SERBIA, obrađuje sve relevantne podatke i informacije vezane za pitanja bezbednosti sa fokusom na problematiku pojava trgovine ljudima, sve to u cilju izrade bolje i kvalitetnije „slike“ trenutnog stanja u Republici Srbiji.
Informacije i izveštaji se čuvaju na propisan nacin i kao takvi mogu se po potrebi ustupiti nadležnim institucijama i organizacijama koje se bave navedenom bezbednosnom problematikom.
U svom radu, AHTB IBSSA SERBIA se zalaže da svim svojim partnerima, klijentima, saradnicima, članovima Biroa, kao i medijima, javnosti blagovremeno dostavi što kvalitetnije, pravovremene i tačne informacije vezane za navedenu bezbednosnu problematiku.
Ukoliko posedujete informaciju ili želite da prijavite slučaj trgovine ljudima, ili imate bezbednosni problem druge vrste, molimo Vas da nam se obratite.
Ako Vas zanima rad naše organizacije ili želite da nam se pridružite, javite nam se!

SerbiaEnglish