Donirajte

Međunarodni pravni okvir

Danas se suočavamo sa mnogim globalnim izazovima, tu svakako spada i trgovina ljudima koji postaje ozbiljan globalan problem. Što jasno ukazuje da radi njenog trajnog suzbijanja nisu dovoljne aktivnosti pojedinačnih nacionalnih država, već je neophodna zajednička međunarodna saradnja. Globalnu obavezu u borbi protiv trgovine ljudima, predstavljaju univezalni dokumenti koji su doneti od strane Ujedinjenih nacija kao i drugih značajnih međunarodnih organizacija koji usmeravaju za postupanje država potpisnica u borbi protiv trgovine ljudima

U nastavku su priložene Кonvencije i drugi međunarodni dokumenti koji su važni za borbu protiv trgovine ljudima, a čija je potpisnica i Republika Srbija.

Strategije

Protokol za prevenciju i kažnjavanje trgovine ljudima
Strategije Saveta Evrope za prava deteta 2012-2015

Zakoni

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava
Evropska socijalna povelja
Konvencija o pravima deteta
Konvencija UN Protiv organizovanog kriminala
Zakon o potvrđivanju Konvencije o visokotehnološkom kriminalu
SerbiaEnglish