Donirajte

PROJEKAT

 

USPOSTAVANjE MREŽE KANCELARIJA U ZEMLjE EVROPE

U SVRHU PREVENCIJE TRGOVINE LjUDIMA

 

-IDEJNA SKICA –

 

PROJEKAT : HRIZON-CL-2022-01-07 :Effective fight against traficing in human beings

 

Efikasna borba protiv trgovine ljudima

 

– Budžet: oko 5.000 miolona poprokektu(ukpan budžet celog konkursa je 15 miliona)

– Partneri u projektu: najmanje 2 policijske uprave i najmanje 2 carinske iz najmanj 3 različite EU članica ili pridružene članice (Srbija je pridružena članica sa svim pravima važeći, za Horizon Evropa), Akdemska zajednica, IT komapanija

– Očekivani rezulat:

– Rok: Novembar 2022

 

Idejna zamisao projekta

 

Radni naziv: AKTIVIRANjE MREŽIH KANCELARIJA U ZEMLjE EVROPE EFIKASNOM BORBOM PROTIV TRGOVINE LjUDIMA SA POSEBNOM APLIKACIJAOM ZA PREPOZNAVANjEM PROFLEA ŽRTVE TRGOVINE TRGOVCA TRGOVINE LjUDIMA

 

UVOD

Trgovina ljudima je globalni fenomen koji intezivno pogađa države u političkoj i ekonomskoj tranziciji, a koje su vrlo često polazne države za trgovinu ljudima. Ovaj fenomen pogađa i ekonomski naprednije države. Nekada je trgovina ljudima bila prihvatljiva društvena pojava, a žrtve su uglavnom bile iskorišćavane za teške fizičke poslove i pripadale su određenoj rasnoj, ili nacionalnoj grupi.

Danas su žrtve u najvećoj meri izložene seksualnoj eksploataciji, različitih su etničkih i rasnih pripadnosti, a većina država na ovu pojavu gleda kao na najteži oblik kriminaliteta i pokušava na svaki način da mu stane na put. Cilj trgovine ljudima je ostvarivanje zarade (ili neke druge koristi) kroz eksploataciju, bilo da se radi o seksualnoj eksploataciji, prinudnom radu, prinudnom prosjačenju, prinudi na vršenje krivičnih dela, ilegalnom usvojenju, prinudnim brakovima, trgovini organima ili nekom drugom obliku.

Kroz analizu uzroka trgovine ljudima na najbolji mogući način može se predočiti realna predstava o značaju, veličini i kompleksnosti problema, duboko ukorenjenog u svim sferama života i rada savremenog čoveka. Uzroci trgovine ljudima su prikazani u širokom rasponu od makrosocijalnih faktora do mikrosocijalnih faktora, uključujući i one endogene koje karakterišu brojne lične podložnosti i preduslovi.

Na nastanak, razvoj i opstanak trgovine ljudima utiču i doprinose brojni uzroci i uslovi. Neki od njih se sledeći:

 1. Posledice rata, posleratnog razdoblja, političke tranzicije, izraženih političkih i ekonomskih kriza, nastajanjem novih odnosa moći koje sa sobom 6 povlači globalizacija, rezultirale su velikim političkim, socijalnim i kulturnim promenama, koje su degradirale i onako nizak životni standard u pojedinim zemljama. Kao makrofaktori identifikuju se: globalizacija tržišta, komunikacija, tehnologija, itd., ekspanzija migracije i marginalizacija migranata, ekspanzija seks industrije i komodifikacija (pretvaranje u robu) seksualnosti, opšta ekspanzija ilegalnog tržišta i inkorporiranje neformalnih oblika privređivanja u formalne, zatim produbljivanje razlika između bogatih i siromašnih zemalja ;
 2. Siromaštvo kao jedna od uzročno-posledičnih pojava u nizu predstavlja balast civilizacijskog napretka. Ono podrazumeva nedostatak materijalnih dobara ili nepostojanje mogućnosti za ostvarivanje prava na život u dostojanstvu što znači pristup resursima i mehanizmima za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava kao i učešće u odlučivanju. Trgovini ljudima posebno je izložen sloj siromašnih u ekonomski nerazvijenim zemljama;
 3. Nezaposlenost je usko povezana sa siromaštvom. Visoka stopa nezaposlenosti i besperspektivnost su faktori koji podstiču ljude na migraciju. I u uslovima globalizacije tržište nije liberalizovano, jer svaka zemlja nastoji da ograniči slobodan pristup tržištu rada. Usled nemogućnosti da se migracija obavi na legalan način usled restriktivnih migracionih pravila, to se koriste razni kanali ilegalne migracije, čime se stvaraju pogodni uslovi za trgovinu ljudima;
 4. Humani razvoj sa aspekta ljudskih prava, uspostavljanje ravnoteže između socijalnih, ekonomskih, pravnih i političkih struktura i unapređenje istih, borba protiv siromaštva, poboljšanje društvene zaštite za najugroženije i društveno isključene grupe, obezbeđivanje pojedinačnog pristupa poslu uz poštovanje građanskih i političkih prava, za određene zemlje u tranzicionim procesima predstavlja skup teško rešivih problema i naizgled nepremostivih prepreka. Pojedinci u takvim zemljama trpe izražen stepen ugroženosti po svim pitanjima uz dominantnu povredu sopstvenog dostojanstva.

Upravljanje i vladavina prava predstavlja primenu političkog, zakonskog, ekonomskog i administrativnog prava.

 1. Trgovina ljudima je čvrsto povezana sa korupcijom, za koju obično kažu da je majka svih ostalih najtežih krivičnih dela. Ona je rasprostranjena, bolna, nevidljiva, i teško izlečiva pojava koja prati tranzicione procese i reforme u pojedinim zemljama. Ona remeti i blokira funkcionisanje pravnog, političkog i ekonomskog sistema, diskriminišući i ignorišući prava određenih grupa i praveći podlogu za razvijanje drugih negativnih pratećih pojava;
 2. Nedostatak adekvatnog obrazovanja, a u skladu sa tim i informisanja, potencijalnim žrtvama uslovljava nemogućnost adaptacije na postojeće stanje u društvu. One imaju i stvaraju skrivene percepcije poremećenih i nerealnih vrednosnih kriterijuma kojima se povlađuju i pokoravaju;
 3. Takođe, postoje i endogeni faktori koji određuju individualne tendencije i sklonosti za bavljenje trgovinom ljudima i drugim inkriminisanim radnjama. Osobenosti porodica iz kojih dolaze trgovci i žrtve trgovine ljudima u dobroj meri ostvaruju uticaj na njihovo dalje ponašanje. Nije retko da u porodicama pod čijim okriljem se rađaju trgovci i žrtve, dominiraju konfliktne situacije, nesređeni porodični odnosi, alkoholizam, kriminalne radnje, uz nedostatak roditeljskog staranja. Trgovci ljudima imaju u vidu navedena stanja, i svoje operativne i druge radnje usmeravaju upravo prema takvim ciljnim grupama.

Posebno treba dodati da razvoj interneta, posebno korišćenje društvenih mreža, dostupno je mnoštvo informisanje koje niki korisnici i nisu u stanju da selekcionišu pa mogu da upadnu u zamke različitih primamljivih ponuda, a koje iza sebe kriju opasnost da postanu žrtve trgovine ljudima. To se posedno odnosi na različite oglase za posao koji se nude širom Evrope i sveta, a koje situacijama kada se zbog pandemije društvo nalazi u ekonomskom siromaštvu mogu da budu primamljivi mnogima koji su se našli u teškoj egzistencijalnoj situaciji. Neobaveštenost, odsutnost relevantnih informacija mogu da ih uvuku u zamke iz kojih kasnije mogu teško ili nikako da se izvuku. Jedna od najvećih zabluda koja vlada u javnosti kada su u pitanju žrtve trgovine ljudima jeste da se po praavilu događa drugom, odnosno da tip žrtve postoji. Možda je istina da postoje ranjive grupe koje su izložene riziku, kao i da su siromaštvo i pripadnost određenim grupama faktori rizika, ali stvarnost je ipak nešto drugo, pa podaci ukazuju da žrtve trgovine ljudima dolaze iz svih slojeva, da mogu biti bilo koje nacionalnosti, pola nivoa obrazovanja.

Za to još jedno ukazujemo o trgovini ljudima, oblicima trgovine i žrtvama treba javno govoriti i opominjati građane na oprez, jer žrtva može postati svako. Ni pol, ni dob, ni etničko ili geografsko poreklo trgovcima nisu ograničenje da pronađu i vrbuju potencijalnu žrtvu.

 1. A) Izrada aplikacija za prepoznavanja profila žrtve ili trgovca, kao i njihov metod rada Aplikacija predstavlja težišni deo projekta, i koja ima višestruki značaj za širu društvenu zajednicu. Posebnu primenu aplikacija će imati u graničnim policijskim i carinskim službama, koja će im pružiti pomoć da lakše indentifikuju žrtvu i trgovca odnosno krijumčara trgovine. Za izradu ove aplikacije važno je definisati partnere. Pored Biro za borbu protiv trgovine ljudima i IBBSA, kkao nosioci projekta.

Na osnovu naše zamisao predlog partnera bi bio:

 1. Granične službe (u zavisnosti od države do države to su policijske jedinice, a koje se nalaze u sastavu Ministarstva unutrašnjij poslova ili Vlada)

Predlog:

– Policijske jedinice Mađarske,Rumunije i Srbije ( a može se uzeti u

 

 1. Potrebe za aktiviranjem mrežih kanacelarija u efikasnu borbu protiv trgoine ljudima uz upotrebu aplikacije za prepoznavanje profila žrtve trgovine ljudima

Bez obzira što je trgovina ljudima prisutna od postojanje čovečanstva, i što u savremenim uslovima može da se upotrebi u različite oblike delovanja, svedoci smo da je pandemija viru sa COVID-19 pokazala da promene moraju da budu i te kako, a posebno u zaštiti vitalnih vrednosti društva na svim nivoima, počev od globalnog, regionalnog i nacionalnog. Vidljivo da da upravo u kriznim situacijama upravo dolazi do povećanja raznih negativnih pojava, kao što je i slučaj sa trgovinom ljudima, gde su do izrazaja došli do izražaja svi oblici zloupotrebe ljudi (prvenstveno deca i žene kao najranijivija kategorija). Za svakoga ko je upoznat sa mehanizmima i metodamakoje pokreću trgovinu ljudima, očigledno je zato stopa eksplotacije skače tokom kriza. Bilo da je u obliku regrutovanja, prevoza ili skrivanja pojedinca upotrebom sile, pretnje ili prevare, trgovina je predatorsko ponašanje, a osobe koje su ranjive, kao što su devojciče i žene ili izbeglice svakako su u najvećem riziku.

Sasvim je sigurno da je pandemija koronavirusa pre svega zdravstvena kriza, koja stavlja na teške testove zdravstvene sisteme širom sveta. Ipak ovaj virus i njegovo širenje stavljaju na test i druge aspekte naših života, od načina na koje provodimo slobodno vreme, preko radnih odnosa, pa sve do posledica po socijalni položaj onih koje koronavirus i mere za njegovo suzbijanje najviše pogađaju.

Pored trenutnog problema koronavirusa, ne treba zaboraviti da i u vandrenoj situacijama , koje mogu biti uzrokovane poplavama, sušom ili glađu, ratovima ili recesijom, dolazi do promene i struktura se menja. Zajednice koje su nekad bile snažne postaju iznenada slabe, dok se ljudi suočavaju sa gubitkom porodica, domova i posla. Za trgovce širom sveta, svaka katastrofa signalizira iznenadnu dostupnost potencijalnog plena.

Pored institucija države koje su određene da se bave ovom problematikom, ova oblast mora da se postavi na strateškom nivou, kao na zakonskim regulativama, da bi se mogle preduzimati mere, posebno pošto se radi o krično delu, a takođe, žrtva prolazi kroz razne faze zlostavljanja, pa se često i završavaju i sa smrtnim ishodima. Tako da se sve više ukazuje potreba da civilni sektor (nevladine organizacije) imaju dovoljno prostora da sa svojim aktivnostima budu od velike pomoći institucijama države, a čija je zajednička misija, preduzeti sve neohodne mere na sprečavanju širenja trgovine ljudima i drugih oblika nasilja koja danas postaju česta pojava ma celoj zemaljskoj kugli.

Zato je Biro sagledao sve relevatne elementa, i smatra da je sazrela vreme da se pristupi aktivnije radu umreženih kanacelarija na prostoru Evrope, a jedan od pokazatelja ukazuje da u narednom periodu pored korona virisa koja će iza sebe ostaviti dosta ekonomskih problema, a koje će se uglavnom odraziti na zaposlenost, a zatim započet talas migracije koji još nije završen u svetu, i te kako ima prostor za rad kancelarija.

Sistem umreženih kancelarija treba da pruži bržu, neposredniju i efikasnju komunikaciju između Biroa i svih ostalih međunarodnih i nacionalnih aktera uključenih u borbu protiv trgovine ljudima, kako bi blagovremeno mogli zajednički da preventivno i operativno deluju. Težište ovih aktivnosti je na prevenciji i ranom otkrivanju, kao i sistematskom i organizovanom otklanjanju posledica trgovine ljudima, posebno sa zadatkom da žrtvu što pre vrate u normalne životne tokove.

Umrežavanjem kancelarija na prostiru Evrope stvorili bi se uslovi za prikupljanje informacija o trgovini ljudima, pružanja neposredne i efikasne pomoći žrtvama trgovine, uspostavljanje sistematske i organizovane podrške porodicama žrtava trgovine ljudima (kome treba da se obrate za koju vrstu pomoći, mesto kome se nalaze nadležne službe) i unapređenju saradnje sa državnim i civilnim strukturama koje se bave problemom trgovine ljudima. A uz aplikaciju koje će imati višestruki značaj, gde bi pomogla graničnim i carinskim organima da lakše i efikasnije prepoznaju potencijalne žrtve trgovine ljudima.

 

Okvirni plan otvaranja umreženih kancelarija

Da bi se pristupilo realizaciji formiranja umreženih kanacelarija potrebno je još jednom izvršiti analizu raspoloživosti država u kojoj se planira otvaranje. Potrebno je utvrditi u kom stepenu je krovna organizacija spremna da infrastrukturno i organizaciono podrži ovu inicijativu, u prelaznom periodu, dok se pomenute kancelarije funnkcionalno ne osamostale. Na osnovu izvršene analize i potvrde sačiniti plan (dinamiku) formiranja kancelarija, a potom prirpemiti i adekvatnu projektnu dokumentaciju.

Prva faza:

 1. Sagledavanje mogućnosti odabira poslovnog prostora u zemlji u kojoj se planira otvaranje kancelarije.

Uslovi za otvaranje umrežnih kancelarija:

– Sagledati mogućnosti za otvaranje prostora, prevshodno da li postoje uslovi u gradovima i njihov odnos prema trgovini ljudima,

– Adekvatna prostorija koja će omogućiti rad, da zadovoljava adekvatne uslove, posebno da bude pristupačne korisnicima,

– Da postoje uslovi za korišćenje komunikacionih sredstava (interent, telefon, meil adresu)

– Da se prostorija opremi kancalarijskim nameštajem i informatičkom opremom.

– Da se obezbede novčana sredstva za funkcionisanje kancelarije.

 1. Uspostavljanje komunikaciju sa lokalnom samupravom u državi u kojoj se planira otvaranje kancelarije (radi, registracije, i stvaranja uslova za rad)

Uslovi za otvaranje umrežnih kancelarija:

– Da li postoji volja u gradu u kojoj se želi otvoriti kancelarija

– Utvrditi koji su organi nadležni za davanja saglanosti za rad,

– Sagledati koji organi i NVO na prostoru grada se bave ovom problematikom i da li su voljni za saradnju.

– Sagledati da li postoji mogućnost da donatora kancelarije

 1. Sagledavanja izbora lica koja će raditi u kancelariji

Uslovi za lica za rad u mrežniu kancelariju

– Raspisati oglas (konkurs) za lica koja bi vodila kancelariju, pre toga definisati kvalifikacije treba da ispunjava kandidat

– Definisati novčanu nadoknadu za lice koje će raditi u kancelariji.

Druga faza: Edukacija i obuka lica koja će raditi u kancelariama

Treća faza: Izrada aplikacije za mobilne telefone

Četvrta faza: Izbor partnera i saradnika

– Potencijalne partnere za realizaciju i funkcionisanje umrežnih kancelarija, Biro će tražiti partnere u državnim institucijama koje su zadužene za pitanje trgovinom ljudima, za nivo gde se planiraju kancelarije.

– Međunarodnim organizacijama koje u svoj nadležnosti bave se pitanjima trgovine, isključivo se misli na UN, OEBS, EU, IOM i druge,

– Akademska zajednica,

– Nevladine organizacije,

– Pojedinci različitih profila i struka

Peta faza: Promocija umrežnih kancelarija: Javno predstavljanje rada kancelarije putem:

– Izrada promotivnog materijala

– Medija

– Društvenih mreža

– Konferencija za medije

– Tribine

Šematski prikaz funkcionisanja umreženih kalacalarija u Evropi u prevenciji trgovine ljudima

Napomena:

Krovna organizacija IBSSA, prati rad Biroa i pruža stručnu pomoć i podršku u realizaciji aktivnosti.

 

Biro za trgovinu ljudima za Srbiju: u sklopu svoje aktivnosti vršiti koordinaciju sa kancalarijama, vršiti razmeni podataka, pružati stručni i ostale vrste pomoći. Na osnovu misija i vizije Biro, će izvršiti izmenu unutrašnje organizacije kako bi se veza između Biroa i kanacalarija bila funkcionalana.

Kancelarije su za svoj rad odgovorne Biro za trgovinu ljudima (Srbija), svaka za sebe je samostalna, u sklopi svojih aktivnosti raspolagaće sa bazom podataka, pružaće informacije korisicima, uspostaviće saradnju sa institucijama koje se bave trgovinom ljudima.

SerbiaEnglish